Có nhiều bạn hay mắc phải lỗi không biết khi nào dùng ONE, khi nào dùng YOU trong câu. Sau đây ITC sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt 2 từ này.

ONE
Nếu ở đầu câu đã sử dụng đại từ one thì các đại từ tương ứng tiếp theo ở mệnh đề dưới phải là one, one's, he, his.
Eg: If one takes this exam without studying, one is likely to fail.
(Nếu một người không học bài mà đi thi thì anh ta rất dễ bị trượt)
Eg: If one takes this exam without studying, he is likely to fail. 
=> One should always do one's homework.
=> One should always do his homework.
 
Lưu ý: một số người do cẩn thận muốn tránh phân biệt nam/ nữ đã dùng he or she, his or her nhưng điều đó là không cần thiết. Các đại từ đó chỉ được sử dụng khi nào ở phía trên có những danh từ chung chung như the side, the party.
Eg: The judge will ask the defendant party (bên bị cáo- danh từ chung) if he or she admits the allegations.
 
YOU
Nếu đại từ ở đầu câu là you thì các đại từ tương ứng tiếp theo ở dưới sẽ là you hoặc your.
Eg: If you take this exam without studying, you are likely to fail.
You should always do your homework.
 


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn