Tân ngữ trong tiếng anh là một phần quan trọng. Tân ngữ (Object) là từ hoặc cụm từ chỉ đối tượng bị tác động bởi chủ ngữ. Dưới đây Anh ngữ ITC sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng tân ngữ.

tân ngữ trong tiếng anh

1.Các loại tân ngữ:

Có 2 loại là tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp
* Tân ngữ trực tiếp (direct object) là người hặc vật đầu tiên nhận tác động của hành động.
Chú ý: Không phải bất cứ động từ nào trong tiếng Anh cũng đòi hỏi tân ngữ đúng sau nó là một danh từ. Một số động từ yêu cầu tân ngữ đằng sau nó là một động từ khác. 
* Tân ngữ gián tiếp (indirect object) là tân ngữ chỉ đồ vật hoặc người mà hành động xảy ra đối với (hoặc dành cho) đồ vật hoặc người đó.
Tân ngữ gián tiếp có thể đứng sau tân ngữ trực tiếp ngăn cách bởi một giới từ hoặc cũng có thể đứng trước tân ngữ trực tiếp mà không có giới từ. Giới từ thường dùng ở đây là for và to.
Ví dụ:
I gave Jim the book. --> Jim là tân ngữ gián tiếp, the book là tân ngữ trực tiếp
= I gave the book to Jim.

2.Hình thức của tân ngữ (Froms of Object)

Tân ngữ có thể là một trong các cái sau:
a. Danh từ (Noun):
- He likes books.
Nó thích sách.
b. Tính từ dùng như danh từ (Adjective used as Noun):
- We must help the poor.
Chúng ta phải giúp đỡ những người nghèo.
c. Đại từ (Pronoun):
- My friend will not deceive me.
Bạn tôi sẽ không lừa dối tôi.
d. Danh động từ (Gerund):
- Fat people do not like walking.
Những người mập không thích đi bộ.
e. Động từ nguyên thể (Infinitive):
- We do not want to go.
Chúng tôi không muốn đi.
f. Cụm từ (Phrase):
- I know how to do that.
Tôi biết cach1 làm việc đó.
g. Mệnh đề (Clause):
- I will tell you what I want.
Tôi sẽ cho anh biết tôi cần cái gì.
Indirect object    Indirect object
- He teaches    me    French.
(Ông ấy dạy    tôi    tiếng Pháp)
- The mother made    her children    a cake.
(Bà mẹ làm    cho các con của bà    một cái bánh ngọt)

3.Thứ tự của tân ngữ (Object Order)

Khi trong câu xuất hiện cả tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp thì thứ tự sắp xếp như sau:
- Tân ngữ gián tiếp đứng sau làm tân ngữ trực tiếp thì phải có giới từ to hoặc for.
 Direct object    Prep.    Indirect object
He teaches    French    to    me
(Ông ấy dạy    tiếng Pháp     cho    tôi)
 
The mother made    a cake    for    her children
(Bà mẹ làm    bánh ngọt    cho    các con của bà ta)
- Tân ngữ gián tiếp đứng trước tân ngữ trực tiếp (ngay sau động từ) thì không dùng giới từ.
 
Xem thêm:


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn