Keep your words positive 

Keep your words positive

Hãy giữ cho suy nghĩ của bạn tích cực, bởi suy nghĩ sẽ trở thành ngôn từ.
Hãy giữ cho ngôn từ của bạn tích cực, bởi ngôn từ sẽ trở thành hành vi.
Hãy giữ cho hành vi của bạn tích cực, bởi hành vi sẽ trở thành thói quen.
Hãy giữ cho thói quen của bạn tích cực, bởi thói quen sẽ trở thành giá trị sống.
Hãy giữ cho giá trị sống của bạn tích cực, bởi giá trị sống sẽ trở thành số mệnh.


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn