Chia sẻ một số giới từ đi với động từ phổ biến hiện nay

 
- succeed IN... : thành công... 
- feel LIKE... : thích... 
- apologise (to sb) FOR... : xin lỗi... 
- drean; think OF/ABOUT... : mơ; nghĩ đến...
- insist ON... : khăng khăng.../ nhất định 
- depend ON... (phụ thuộc) / rely ON (dựa/tin vào...)
- object TO... : phản đối... 
- approve OF... tán thành
- be/get used TO, accustomed TO: quen với ... 
- look FORWARD TO...: trông mong
- apply FOR (a job) / apply TO (a company) 
- explain (sth) TO somebody: giải thích ... cho ai đó
- lead TO... : dẫn đến (vị trí; sự việc) 
- result IN... : đem lại (kết quả / hậu quả)
 

Đang xem "Chia sẻ một số giới từ đi với động từ phổ biến"

Xem thêm lớp học tiếng anh "cho người mới bắt đầu", "cho người đi làm"


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn