Những câu từ đơn giản khi nói chuyện điện thoại

 
A: Hello, can I speak to Amanda please? Chào, xin cho tôi nói chuyện với Amanda?
B: Speaking This is Amanda speaking here). Tôi đang nói chuyện Đây là Amanda đang nói chuyện).
 
A: Hi, is Andy there? Chào, Andy có đó không?
B: Hang on and I'll get him for you. Chờ một chút và tôi sẽ gọi anh ta dùm bạn.
 
A: Good morning, can you put me through to your sales team please? Chào buổi sáng, xin vui lòng cho tôi nói chuyện với bộ phận bán hàng?
B: Certainly. Just hold the line please. / I'll just put you on hold for a moment. Vâng. Xin vui lòng chờ trong giây lát/ Tôi sẽ chuyển máy cho anh/chị trong giây lát.
 
A: Is that John? Đó có phải là John không?
B: Who's calling please? Xin hỏi ai đang nói chuyện đầu dây?
A: It's Fiona. Đây là Fiona.
 
A: Hello Grace here. How can I help you? Chào, đây là Grace. Tôi có giúp anh/chị như thế nào?


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn