Chia sẻ một vài từ đông âm khác nghĩa dễ nhầm lần

tu dong am trong tieng anh

* Polysemy: từ đa nghĩa (nhưng có chung nét nghĩa với nhau)
I have to PACK the suitcase. Tôi phải thu dọn hành lý.
A PACK of cigarettes: Một gói thuốc lá
→ pack có nghĩa thu dọn, gói ... và có chung nét nghĩa là "gói gém thứ gì đó"
 
* Homonymy: đồng âm, đồng tự (cách viết), khác nghĩa
Ví dụ: 
bear /beə/ (n) : con gấu
bear /beə/ (v) : chịu đựng 
 
* Homophony: đồng âm, khác tự, khác nghĩa
know /əʊ/ : biết
nó /əʊ/ : không
 
place /pleis/ : chổ ở
plaice /pleis/ : cá bơn
 
* Homography: khác âm, đồng tự, khác nghĩa
lead /li:d/ (v) dẫn dắt, lãnh đạo
lead /led/ (v2) 
 
read /ri:d/ (v) đọc
red /red/ (v2)
 
* Hyponymy: quan hệ thượng hạ vị
Superordinate (hypernym): thượng vị
Subordinate (hyponym): ha vị
Ví dụ:
color: blue, black, orange, white, yellow ...
→ color: hypernym; blue, black, orange, white, yellow ... : hyponym
 
animal: dog, cat, shark, buffalo ...
→ animal: hypernym; dog, cat, shark, buffalo ... : hyponym
 
* Synonym: từ đồng nghĩa
+ True synonym: những từ có nghĩa giống nhau và có thể dùng thay thế cho nhau trong mọi hoàn cảnh.
 
+ Partial synonym: những từ có nghĩa giống nhau nhưng chỉ có thể dùng thay thế nhau trong 1 vài trường hợp.
Ví dụ: 
You have my deep sympathy. (Tôi thông cảm sâu sắc với bạn)
You have my profound sympathy. (Tôi thông cảm sâu sắc với bạn)
The river is deep. (Con sông sâu)
The river is profound. Wrong → profound có nghĩa "sâu" ở mức độ tình cảm, ko dùng để chỉ độ sâu.
 

Đang xem "Một vài từ đông âm khác nghĩa dễ nhầm lần"

Theo dõi thêm Tài liệu tiếng anh


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn