Chia sẻ với các bạn một vài câu tục ngữ tiếng anh hay

tục ngữ tiếng anh
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Gratitude is the sign of noble souls.
 
Ăn miếng trả miếng
Tit for tat
Measure for measure
An eye for an eye
Tooth for a tooth.
 
Ăn theo thuở, ở theo thời.
Other times, other manners
 
Có mới nới cũ
New one in, old one out.
 
Của thiên trả địa.
Ill-gotten, ill-spent.
 
Cùng tắc biến, biến tắc thông.
When the going gets tough, the tough gets going.
 
Còn nước, còn tát.
While there's life, there's hope.
 
Có tật giật mình.
He who excuses himself, accuses himself.
 
Cái nết đánh chết cái đẹp.
Beauty dies and fades away but ugly holds its own.
Handsome is as handsome does
 
Chết vinh còn hơn sống nhục.
Better die a beggar than live a beggar.
Better die on your feet than live on your knees.
 
Có còn hơn không.
Something better than nothing
If you cannot have the best, make the best of what you have.
 
Cẩn tắc vô ưu.
Good watch prevents misfortune.
 
Chí lớn thường gặp nhau,
Great minds think alike.
 
Cha nào, con nấy.
Like father, like son
 
Con sâu làm sầu nồi canh.
One drop of poison infects the whole of wine
 
Chín người, mười ý.
So many men, so many minds
 
Càng đông càng vui.
The more, the merrier
 
Chứng nào tật nấy.
Who drinks, will drink again
 
Chớ để ngày may những gì mình có thể làm hôm nay.
Makes hay while sunshines.
 
Cơ hội chỉ đến một lần.
Opportunity knocks but once.
 
Cây ngay không sợ chết đứng.
A clean hand wants no washing.
 
Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.
Catch the bear before you sell his skin
 
Chở củi về rừng.
To carry coals to Newcastle.
 
Dục tốc bất đạt
No quick no fuck
Haste makes waste
 
Dễ được, dễ mất.
Easy come, easy go.
 
Đánh chết cái nết không chừa.
Habit is the second nature
 
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Birds of the same feather stick together
 
Đèn nhà ai nấy sáng.
Half the world know not how the other half lives
 
Điếc không sợ súng.
He that knows nothing doubts nothing
 
Đã trót thì phải trét.
If you sell the cow, you will sell her milk too
 
Dĩ hoà vi quý.
Judge not, that ye be not judged
 
Đen tình, đỏ bạc.
Lucky at cards, unlucky in love
 
Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
Pay a man back in the same coin
 
Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
United we stand, divided we fall
 
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Travelling forms a young man
 
Dậu đổ, bìm leo.
When the tree is fallen, everyone run to it with his axe
 
Đừng đếm cua trong lỗ.
Don't count your chicken before they hatch.
 
Gieo gió gặt bão
We reap as we sow
 
Giận hóa mất khôn.
Hatred is as blind as love
 
Hoạ vô đơn chí.
It never rains but it pours.
Misfortune never come singly
 
Hữu xạ tự nhiên hương.
Good wine needs no bush.
 
Hóa thù thành bạn
Make your enemy your friend.
 
Im lặng tức là đồng ý.
Silence gives consent
 
Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
Neck or nothing
There is no smoke without fire
Where there is smoke, there is fire
 
Không biết thì dựa cột mà nghe
If you cannot bite, never show your teeth
 
Lời nói không đi đôi với việc làm.
Do as I say, not as I do.
 
Lắm mối tối nằm không.
If you run after two hares, you'll catch none
 
Lực bất tòng tâm.
So much to do, so little done.
 
Lời nói là bạc, im lặng là vàng
Speech is silver, but silence is gold
 
Mỗi thời, mỗi cách
Other times, other ways
 
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
Man propose, god dispose.
 
Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Blood is thicker than water.
 
Miệng hùm, gan sứa.
If you cannot bite, never show your teeth
 
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Laugh and grow fat.
Laughter is the best medicine.
 
Máu chảy, ruột mềm.
When the blood sheds, the heart aches
 
Muộn còn hơn không
Better late than never
 
Nói dễ, làm khó.
Easier said than done.
 
No bụng đói con mắt.
His eyes are bigger than his belly
 
Ở hiền gặp lành.
One good turn deserves another
 
Phi thương, bất phú
Nothing ventures, nothing gains
 
Sinh sự, sự sinh.
Don't trouble trouble till trouble troubles you
 
Sai một ly đi một dặm.
One false step leads to another
 
Suy bụng ta ra bụng người.
A thief knows a thief as a wolf knows a wolf
 
Trèo cao té đau
The greater you climb, the greater you fall.
 
Tay làm hàm nhai
No pains, no gains
 
Tham thì thâm
Grasp all, lose all.
 
Túng thế phải tùng quyền
Necessity knows no laws.
 
Thùng rỗng kêu to.
The empty vessel makes greatest sound.
 
Tình yêu là mù quáng.
Affections blind reasons. Love is blind.
 
Tham thực, cực thân.
Don't bite off more than you can chew.
 
Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
For mad words, deaf ears.
 
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
Fortune smiles upon fools.
 
Trời sinh voi, sinh cỏ.
God never sends mouths but he sends meat.
 
Trong khốn khó mới biết bạn tốt.
Hard times show whether a friend is a true friend
 
Thắng là vua, thua là giặc.
Losers are always in the wrong
 
Trăm nghe không bằng mắt thấy.
Observations is the best teacher
 
Thời qua đi, cơ hội khó tìm .
Opportunities are hard to seize
 
Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi
Still waters run deep
 
Tai vách, mạch rừng.
Walls have ears
 
Trèo cao, té nặng
The higher you climb, the greater you fall.
 
Vạn sự khởi đầu nan.
It is the first step that counts
 
Việc người thì sáng, việc mình thi quáng
Men are blind in their own cause
 
Vắng chủ nhà, gà mọc vọc niêu tôm.
When the cat is away, the mice will play
 
Việc gì làm được hôm nay chớ để ngày mai.
Make hay while the sun shines.
 
Xem việc biết người.
Judge a man by his work
 
Xa mặt, cách lòng.
Out of sight, out of mind
Long absent, soon forgotten
 
Yêu nên tốt, ghét nên xấu.
Beauty is in the eye of the beholder.
 

Đang xem "Tục ngữ tiếng anh"Các bài viết mới

Các tin cũ hơn